Shhhhh... ushi Zzzzz
On the picture:: Shhhhh… ushi Zzzzz